Ako sa hovorí „Repetitio est mater studiorum”, prišiel čas zopakovať si, čo všetko sme sa dozvedeli v predošlých dieloch Poviedkového Workshopu.
Dnes si zopakujeme všetko podstatné, čo by ste si mali zapamätať a čomu by ste sa mali vyhnúť, pri písaní poviedok.

1. ŠTYLISTIKA A GRAMATIKA

a) delenie textu do odstavcov
– pri zmene deja
– pri priamer reči
– nezabúdať na štylistiku (poviedka musí byť nielen dobre napísaná, ale aj dobre čitateľná)
b) beta-read
– vždy si poriadne skontrolovať text
– nebáť sa odložiť text a opraviť ho neskôr
– nebáť sa beta-readu (prípadne si nechať poradiť v poviedkovom workshope)
– zapamätať si, že čím menej chýb, tým väčšia šanca na úspech
c) priama reč
– dodržiavať odstavce
– naučiť sa pravidlá PR
– určiť si vždy iba jeden spôsob
d) normostrana
– normostrana: 30 riadkov * 60 znakov = 1800 znakov
– normostrana pre word (variant A): riadkovanie 1,5 font Times New Roman, veľkosť písma 12, odstavce 3cm po stranách a 3,5cm horný a dolný okraj
– normostrana pre word (variant B): riadkovanie 1,5, font Courier New, veľkosť písma 12, zarovnanie textu do stĺpca (justify), okraje 3cm po stranách, 3,5 horný a dolný okraj
– jedna normostrana nemusí byť vždy jedna strana A4
– počet znakov vo worde sa dá zistiť pomocou funkcie Word Count (počet slov)- dôležitý údaj v tabuľke je počet znakov spolu s medzerami (medzera sa tiež ráta ako znak !)
e) zvýrazňovanie textu
– zmenou písma (zvýraznenie, podčiarknutie, kurzivá)
– použitím veľkých písmen
– zmenou fontu
– zvýrazňovať iba tam, kde to má opodstatnenie (vnútorné pocity postavy, prejav emócii postáv…)

2. OBSAHOVÁ ČASŤ POVIEDKY

a) rýchly koniec
– vždy mať jasnú predstavu o tom, akým smerom sa má poviedka uberať
– nikdy sa nesnažiť narýchlo ukončiť poviedku kvôli termínu súťaže
– radšej poviedku odložiť a vrátiť sa ku nej neskôr, ako ju nezmyselne ukončiť
b) odosobnenie sa od textu
– mnoho autorov je priamo zainteresovaný do deja, v mysli im víria myšlienky a predstavy, ktoré dopĺňajú dej poviedky, avšak ich nedajú na papier, takže čitateľ si ich nemá ako domyslieť.
– riešenie: workshop, beta-read
c) gradácia deja
– gradácia (stupňovanie) deja: postupné smerovanie textu od úvodu až po záver
– nezabúdať na kompozíciu textu: úvod, jadro, záver
– úvod: načrtnutie zápletky
– jadro: podstatná časť poviedky, v ktorej treba čitateľa udržať pri čítaní (predovšetkým gradáciu deja)
– záver: koniec (rozuzlenie) poviedky, zakončený pointou, ku ktorej poviedka smerovala
d) pointa, myšlienka poviedky
– vyvrcholenie celej poviedky
– nemusí byť vždy na konci poviedky (no autor potom musí udržať čitateľa v napätí aj napriek tomu, že už vie pointu)
– v dlhších dielach a poviedkach je možné pointu ukryť za rozsiahlejší a prepracovanejší dej, ktorý nakoniec vyznie ako podstata celého diela
– pri mikropoviedkach je pointa základom úspechu

3. ŽÁNRE

a) mikropoviedka
– základom je pointa, ktorá o niečom vypovedá
– maximálny rozsah 7200 znakov (4 normostrany)
– náročný žáner vzhľadom na svoj rozsah
b) poviedka
– najčastejší žáner
– rozsah 10 až 15 normostrán
– rozvíja sa iba jedna dejová línia (len jeden príbeh) a hlavná postava
– minimálny výskyt postáv a časových a priestorových údajov
c) novela
– literárny žáner stredného rozsahu
– priestor pre hlbšiu dejovú líniu
– obsahuje rovnako ako poviedka len jednu dejovú líniu, avšak má priestor pre súbor udalostí
– možnosť rozviť viac postáv
d) román
– vyznačuje sa pružnou kompozíciou, ktorá umožňuje zachytiť rozsiahlu oblasť javov a udalostí, spoločenských vzťahov a psychologických situácií.
– zachytáva dlhšie časové obdobie a široký okruh životných javov, ako aj osudy viacerých postáv (nielen hlavnej)

4. SÚŤAŽNÁ POVIEDKA

a) tlačená forma
– klasický formát A4
– vždy jednostranne
– jedna strán NEMUSÍ byť vždy jednou normostranou
– vo väčšine prípadov si organizátori vyžiadajú viacero kópií (spravidla toľko, koľko je porotcov)
– riadkovanie 1,5 alebo 2 z dôvodu lepšej čitateľnosti a možnosti porotcov zapisovať si poznámky priamo do textu
b) elektronická forma
– menej pracná ako tlačená forma
– preferované formáty .doc a .rtf
– pozor na verziu textového editoru
– v novších verziách Wordu ukladať text vo formáte Word 97-2003 Document (klasický formát .doc)
– uistiť sa, že posielate svoju finálnu verziu poviedky

Niektoré súťaže si vyžadujú, aby autori zaslali svoje diela aj v tlačenej a aj v elektronickej forme. Tlačené poviedky slúžia predovšetkým pre porotcov, kým elektronická forma je pre prípad následnej publikácia (buď na internete alebo v zborníku).

c) anonymná súťaž
– autor nesmie uvádzať svoju totožnosť v poviedke, ani sprievodnom liste (e-maily)
– údaje treba priložiť v osobitnej obálke
– výhoda: porota nevie totožnosť autora, čo zamedzuje zvýhodňovaniu a diskriminácii
– nevýhoda: strata údajov o autorovi, môže viesť ku komplikáciám pri identifikácii víťaza
d) neanonymná súťaž
– údaje sa uvádzajú v sprievodnom liste (e-maily) alebo v prihláške do súťaže
– dávať si pozor, aby bola prihláška (sprievodný list) správne vyplnené


Poviedkový Workshop I

Poviedkový Workshop II

Poviedkový Workshop III

Poviedkový Workshop IV


Literární soutěž O Dračí řád. Partnery soutěže jsou:


Miroslav Sendlai
– prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek.
Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav „Maijro“ Sendlai 😉

About The Author

Miroslav Sendlai - prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek. Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav "Maijro" Sendlai ;)

Leave a Reply