V prvých dvoch dieloch nášho poviedkového workshopu sme Vám ukázali, ktorým častým chybám sa treba vyvarovať pri písaní poviedok. Tretí diel bol venovaný trochu teórii a jednotlivým literárnym žánrom. Dnes si ukážeme, aké kritéria by mala spĺňať súťažná poviedka.
Keďže každá súťaž má spravidla svoje vlastné kritéria a pravidlá, bolo by zbytočné vypisovať ich pre jednotlivé sútaže. Preto sa zameriame na spoločné vlastnosti, ktoré majú skoro všetky.

Poviedka zaslaná do súťaže môže mať dve formy. Buď tlačenú, alebo elektronickú. Vo väčšine súťaží sa autori stretnú s tým, že organizátori si vyžiadajú súťažné poviedky v oboch formátoch. Preto sa na ne pozrieme bližsie:

Tlačená forma:
Za poviedku v tlačenej forme sa považuje poviedka vytlačená na klasický formát A4. Dosť autorov v tejto forme robí chybu, keď za jednu stranu A4 považujú jednu normostranu, čo nemusí byť vždy pravda.
Pre prehľadnosť sa používa riadkovanie 1,5 alebo 2, z dôvodu lepšej čitateľnosti textu a možnosti porotcov zapisovať si poznámky priamo do textu. Odstavce a zarovnanie textu je ľubovoľné, avšak treba vždy prihliadať na to, aby nebol text príliš zhustený alebo naopak.
Ak je podmienkou súťaže, zaslanie poviedky v tlačenej forme, zvyčajne si organizátori žiadajú viac kópii. Spravidla ide o rovnaký počet, koľko bude mať súťaž porotcov, aby každý mohol dostať jednu kópiu.

Elektronická forma:
Elektronická forma je oproti tlačenej výhodnejšia, pretože autorovi stačí použiť textový editor, v ktorom svoje dielo napíše. Napriek tomu si treba dať pozor na niekoľko základných rizík:
a) Vždy si treba pozrieť pravidlá súťaže a skontrolovať si, v akom formáte má byť poviedka zaslaná. Väčšina súťaží preferuje formáty .doc a .rtf. Ak používate novšiu verziu Wordu, vždy ukladajte vo formáte Word 97-2003 Document (klasický formát .doc). Môže sa stať, že ak uložíte svoju poviedku ako .docx, organizátori nemusia mať novšiu verziu Wordu, a tým pádom nebudú môcť vašu poviedku otvoriť a prečítať.
b) Pred odoslaním poviedky sa vždy uistite, že posielate svoju posledné verziu. Môže sa totiž stať, že ak máte v počítači niekoľko verzií svojej poviedky, nemusíte poslať práve tu finálnu, čo rapidne zníži vašu šancu na úspech.

Niektoré súťaže si vyžadujú, aby autori zaslali svoje diela aj v tlačenej a aj v elektronickej forme. Tlačené poviedky slúžia predovšetkým pre porotcov, kým elektronická forma je pre prípad naslednej publikácie (buď na internete alebo v zborníku).

Pri jednotlivých súťažiach sa stretávame s tým, že niektoré sú buď anonymné alebo neanonymné. Čo to vlastne zmanemá?

Anonymná súťaž:
Ak je v popise súťaže, že je anonymná, znamená to, že autor nesmie nikde v poviedke, ani v sprievodnom e-maily (liste) uvádzať svoju totožnosť. V takomto prípade, je potrebné v zapečatenej obálke priložiť svoje osobné údaje, ktoré budú mať k dispozícii iba organizátori. Výhodou je, že porota nevie, od koho poviedka pochádza, a preto nehrozí možnosť niekoho zvýhodniť alebo naopak diskriminovať.
Nevýhodou však je, že sa môže ľahko stať, že obláka s údajmi sa stratí a nemusí sa tak zistiť totožnosť jej autora. Preto je potrebné byť dôsledný pri zasielaní svojich diel do súťaže.

Neanonymná poviedka:
V tomto prípade autor uvádza svoju totožnosť priamo v sprievodnom e-maily (liste) alebo na prihláške do súťaže, ktorú treba vyplniť a zaslať spolu s poviedkou. Vždy je potrebné pozorne si skontrolovať, či váš e-mail (prihláška) obsahuje správne údaje, aby sa nestalo, že vaša poviedka vyhrá, ale vy sa o tom nedozviete, lebo organizátori sa nebudú vedieť s vami spojiť.


Poviedkový Workshop I

Poviedkový Workshop II

Poviedkový Workshop III


Poviedkový Workshop V – shrnutí


Literární soutěž O Dračí řád. Partnery soutěže jsou: