Autor: Václav Hlávka

Ilustrace: Jitka Šenkeříková

Příchod

 

Velikým domem z dřeva a kamenů, který byl středem osady Vlčí tlama, se nesly bolestivé ženské výkřiky. To se potomek náčelníka Kruma dral hrdě na svět. Jeho otec, řečený Krupobití seděl v hlavním sále, na svém zdobeném, dřevěném trůnu a mlčky hleděl do plamenů v krbu, který vytápěl celou místnost. Černovlasý válečník se ve své mysli obracel k nebesům, pokorně prosíc o zachování života své ženy i dítěte deroucího se na svět. Dlouhá léta mu nebylo dopřáno mužského potomka a on potřeboval svého dědice, až sám nebude schopen pozvednout meč k útoku či obraně.

Tu ho z dumání vytrhl podivný závan větru, a plameny svící osvětlující místnost se zatřepotaly. Válečník otočil hlavu a zbystřil svůj sluch. Mráz mu přeběhl po zádech, když zaslechl vrznout kované, dvoukřídlé dveře, vedoucí do hlavního sálu, v němž právě seděl. Šero ve vstupní chodbě mu neumožňovalo rozpoznat, kdo se opovažuje rušit ho v takové chvíli. Prazvláštní zvuky, blížící se potemnělou chodbou ho varovaly, že narušitel patrně nemůže býti člověkem. Vzápětí se z příšeří vynořila hrozivá vlčí morda, plná zahnutých tesáků.

Náčelníka osady polil studený pot, a v nastalém ohromení ani nesáhl po svém meči. Šedivá šelma stála hrdě uprostřed sálu a upřeně válečníka pozorovala svýma nepřirozeně modrýma očima. Bojovník by skoro přísahal, že se mu vlk dívá přímo do samotné duše. Náhle bestie zavyla tak teskně a hlasitě, až Krumovi zalehlo v uších a vzápětí se rozeběhla proti němu rychlými skoky. Krupobití instinktivně v pocitu ohrožení hmátl po svém meči a svižně tasil, připraven bránit se vlčím tesákům a drápům. Když však namířil čepel po směru, odkud očekával útok, bestie byla pryč, stejně záhadně, jako se objevila. Udivený náčelník se zmateně rozhlížel po prázdném sále a stále nemohl pochopit, jaký ďas ho šálil takovými přeludy.

Z rozčarování ho vytrhl ostrý pláč novorozeněte, který se nesl jeho domem jako bardská píšťala. Válečník rázem zapomněl na přízračného vlka, vstal ze svého trůnu a vyrazil spěšně do postranní místnosti. V úzké chodbě se málem srazil s drobnou, zrzavou služebnou, která pro něho právě šla. Výskla leknutím, ale vzápětí se spěšnou omlouvala:

„Promiňte mi, pane…“ řeklo děvče více s úsměvem na rtech než s upřímnou omluvou. „Máte syna!“ dodala vítězoslavně. Napjatý, vrásčitý a zjizvený obličej se rázem změnil vřelým úsměvem. Válečník vstoupil do přetopené místnosti, kde na prostorném lůžku odpočívala jeho žena a s úsměvem plným úlevy a štěstí si prohlížela svého manžela. Ten se hrdě díval na malý kňourající uzlíček, ležící na jejích ňadrech. Nemohl stále uvěřit, že po tolika letech se konečně dočkal vytouženého syna a dědice. Téměř se vyděsil, když k němu ze zadu přistoupila jako duch slepá porodní bába Üngerd a promluvila na něho svým skřípavým hlasem.

„Cítila jsem z něj ohromnou sílu, můj pane. Bude z něho jistě statečný válečník jako vy.“ Krum se stále nepřestával divit, s jakou jistotou se ta stará žena pohybovala a přesně věděla, kde se on sám nachází, i když byla připravena věkem o dar vidění.

„Jaké mu dáte jméno, můj pane?“ otázala se po chvilce Üngerd pyšného otce. Válečník chvíli přemýšlel, jaké vhodné jméno by mohl svému synovi dát. Vzápětí si vzpomenul na onen přelud, který ho před chvíli tolik vyděsil.

„Bude se jmenovat Ulfsogönger!“ pronesl hrdě svým zastřeným hlasem. „Ten, který kráčí s vlky!“

 

 

Kolébka

 

Ve velkém sále seděla celá rodina válečníka Kruma Krupobití. Náčelník sám seděl na svém vyřezávaném trůně s podpěrami rukou ve tvaru sedících vlků. Po jeho pravici seděla jeho zlatovlasá manželka Évrain, která svýma zelenýma očima nedůvěřivě pohlížela na stařenu, kterou přivedla dvojice strážných. I její tři dcery, sedící stranou od svých rodičů pohlížely na záhadnou vědmu s hnědou kapucí na hlavě s nelibostí. Napětí v místnosti by se dalo krájet. Středem pozornosti byla dřevěná kolébka, v níž leželo zabalené novorozeně, které co chvíli zakňouralo.

Vědma se přišourala ke kolébce, opírajíce se při tom o dlouhou hůl, zdobenou mnoha prazvláštními rytinami. Vyzáblými pažemi uchopila novorozence a zvedla jej do vzduchu. Místností se jasně rozlehlo tlumené hlesnutí sester malého novorozence a jejich otec slyšitelně polkl. Babice si chlapce prohlížela a přitom si pro sebe cosi brebentila v nesrozumitelném jazyce. Když začala dítětem prudce houpat a zpívat jakousi prastarou píseň v zapomenuté řeči, jeho matka se chystala prudce vstát a bránit svého potomka. Náčelník a její manžel v jedné osobě jí však uchopil za paži a pohlédl na ni přísným pohledem. Oba věděli, že při věštění nesmí nikdo vydat ani hlásku. Zlatovlasá Évrein se tedy znovu usadila a se zoufalým pohledem se dívala na scenérii před ni.

Kostnatá vědma po chvilce položila novorozence zpět do kolébky a prstem mu na hlavě nakreslila ochranný znak. Poté se přišourala blíže k trůnu urozeného páru a nastala nepříjemná chvíle ticha. Až za několik okamžiků místnost prořízl její protivný a skřípavý hlas.

„Krume, syne Rainardův, řečený Krupobití. Slyš, co jsem uzřela o tvém prvorozeném synovi ve spletitých vláknech osudu.“ celá rodina napjatě očekávala proroctví budoucího dědice rodu Vlčí hlavy. Vědma se však chraplavě rozkašlala a volnou rukou se snažila zakrýt si vrásčitou tvář. Až když se uklidnila, pokračovala ve vyprávění.

„Spatřila jsem cestu zmáčenou krví a mnohým utrpením, avšak vedoucí k zlatému úsvitu. Uzřela jsem slizkého hada, točícího se kolem útlého stromku, zatímco se šedý vlk nedíval. Ještěže v pozadí stála zlatá lvice. Když štěně učí se lovu, musí jej vlastním životem ochránit vousatý drak. Viděla jsem majestátného vlka se zlatočernou srstí, vedoucí hrdě svoji smečku, trhající na kusy černého kance. Mnoha tesáky zraněn, mnoha pastmi téměř lapen, zlatočerný nakonec hyne rukou největšího válečníka této země.“ po těch zmatených slovech se stařena bez jediného slova na rozloučenou otočila a odcházela šouravě pryč z velkého sálu. Všichni členové rodu Vlčí hlavy ještě dlouhé chvíle seděli mlčky ve velkém sále svého sídla, ve snaze pochopit smysl prapodivné věštby.

 

Štěně

 

                V nekonečné mlžné krajině dlel tiše prastarý hvozd života. Žádný smrtelník by ho za celý svůj život nedokázal přejít. Nesčetné kmeny stromů všech druhů se tyčily do výše, usychaly i rozkvétaly zároveň. Uprostřed toho záhadného místa rostl praotec všech stromů, jehož kmen by ani statný orel za celý den dokola neobletěl.

                Tam v prastarém hvozdu života pásl se u kořenů věčného stromu sotva narozený jelen. Měl umolousanou srst a z tlamy mu neustále odkapávalo mléko. Jeho paroží byly zatím jen pouhé výstupky na hlavě. Neustále obcházel kolem majestátného kmenu a požíral čerstvé sazenice, které vytrousil ze svých nesčetných větví strom života. Určoval tak, které budou moci zakořenit a vykvést a které naopak zhynou.

 

                Celou osadou se nesl zvuk zuřivého boje. Několik budov požíraly nenasytné plameny, rozšiřované pochodněmi nájezdníků. Domobrana se je vší silou snažila zatlačit ven, avšak palisáda byla na mnoha místech prolomena a dovnitř pronikali všemi směry další divocí lupiči, rabující vše cenné co jim přišlo pod ruku. Ulice Vlčí tlamy se barvily krví obránců avšak i útočníků, jejichž hlavním cílem byl velký sál Kruma Krupobití, který podle zkazek byl plný zlata a dalších cenností.

Probít se dovnitř však nebylo snadné. Náčelník osady se svou družinou zabarikádoval uvnitř velkého sálu a bránil vstupní dveře zuby nehty. Žádný z nájezdníků se nedokázal zatím probojovat dovnitř. Krupobití postavil svoje sídlo důmyslně tak, že každý vetřelec musel projít dlouho chodbou, kterou na druhém konci hlídalo několik lučištníků. Lupiči však brzy zformovali větší skupinu, kryjící se za štíty a pomalu se sunuli kupředu. Ač se střelci snažili sebevíc, nepodařilo se jim nápor odrazit a v předsíni vedoucí do hlavního sálu došlo ke krvavé bitce. Náčelník Krum se vrhl na skupinu nájezdníků jako rozlícený medvěd, ozbrojen dlouhým mečem a hrůzným válečným kladivem zvaným vraní zobák. Zasypával své nepřátelé rychlými a silnými útoky, že se hned tři z nich museli krýt za své štíty, neschopni najít vhodnou chvilku k útoku. Tento velmož si své přízvisko vydobyl zcela zaslouženě.

V postranní místnosti velkého sálu se ukrývali Krumovi potomci. Tři mladé dívky se choulily pod přikrývkou a ze strachu plakaly, spolu se svým čtyřletým bratříčkem, který si v milosrdné nevědomosti hrál pod přikrývkou u noh svých sester s vyřezávanou figurkou bojovníka. Z chodby k nim doléhaly zvuky řinčících zbraní a smrtelné výkřiky zabitých. Dívky se plačky modlily k celému panteonu božstev, bdících nad jejich dušemi i těly. Prosily dobré bohy o záchranu svou i jejich statečného otce a matky, kteří bojovali v hlavním sále.

Náhle se z přilehlé chodby vedoucí přímo do pokoje dětí ozvaly hlučné kroky blížících se nohou. Krumovy dcery se k sobě zoufale přitiskly ještě blíže a zoufale se modlily, ať je ten příchozí jejich otec. Dveře se rozletěly a dovnitř vstoupil podsaditý muž s holou hlavou, ozbrojený krátkým mečem a dýkou. Když spatřil mladé, krásné dívky, třesoucí se hrůzou pod přikrývkou, jeho výraz ve tváři se rozšklebil poťouchlým úsměvem, vyvolaným zvrácenými myšlenkami. Rázným krokem přistoupil až k posteli. Dívky vykřikly děsem a snažily se schovat pod houní. Ta nejmladší z nich dokonce úlekem omdlela. Oplzlý nájezdník schoval své zbraně za opasek a natáhl ruku po přikrývce, ve snaze ji strhnout z mladých těl krásných dívek.

Znenadání však zpod houně vyskočila malinká postavička a zuřivě se zahryzla lupiči do ruky. Ten překvapením zaječel a uskočil. Když si však uvědomil, že jeho protivník mu nesahání ani do pasu, pohrdavě se zasmál a tvrdou ranou udeřil malého chlapce do tváře, až ho tím odhodil na zem. Děvčata ze strachu o malého bratříčka zoufale vykřikla, ale hrůza je svazovala natolik, že nebyla ničeho schopna. Násilník se nyní skláněl nad maličkým tělem, jako panter nad uloveným zajícem. Sevřel pevně s úšklebkem svůj meč a chystal se dokonat krvavé dílo. Než však tak učinil, zaslechl za sebou něco jako drobný šelest a tři rychlá, téměř neslyšná plesknutí. V následujícím okamžiku mu z hrudi vystřelil hrot kopí, na které lupič udiveně hleděl. Vzápětí byl sražen tvrdou ranou k zemi. Nad ním se ve zbroji z tvrzené kůže tyčila ženská postava, jejíž tvář byla zakryta železnou přilbicí. Ohromené dívky si ani nevšimly, že válečnice nemá na nohou žádné boty, což jí umožňovalo pohybovat se neslyšně jako kočka. Žena vzápětí tasila dýku a vrhla se znovu na umírajícího lupiče. Jako smyslů zbavená se zuřivým křikem bodala lupiče do hrdla a prsou, až jí z té razance spadla přilbice z hlavy a odhalila tak nekonečný zlatopád vlasů. Dívky rázem poznaly tvář své statečné matky Évrein, která jako nebojácná lvice, zachránila život svých dětí.

 

Vyceněné tesáky

 

Tam v prastarém hvozdu života pásl se u kořenů věčného stromu mladý jelen. Měl srst barvy kaštanů a jeho mladé paroží se sotva počínalo větvit. I on neustále obcházel kolem majestátného kmenu a zadupával sotva patrné výhonky nebo požíral větévky malých rostoucích stromků, což způsobovalo, že mu z úst vytékalo neustálým proudem zrzavé pivo. Byl pánem mládí a rozhodoval, který stromek je určen k vzrůstu a rozkvětu a který uschne a zanikne.

 

Dva statní oři nesli hrdě své jezdce kvetoucím jarním hájem. Okolní vegetace bujela novým životem a vzduchem byl cítit pyl všech těch rozličných květů. Mladý Ulf se svým učitelem Hwördem se vraceli z jedné ze svých pravidelných cest do nitra lesa, kde starý zálesák vyučoval syna svého náčelníka všem tajům rostlin a divokých zvířat. Krum Krupobití úmyslně vybral právě tohoto moudrého muže, aby zasvětil jeho dědice do zákonitostí a řádu přírody, i když mladík by se nejraději neustále cvičil v boji.

„Až budeš starší, mladý Ulfe poznáš, že pravý lovec a bojovník musí znát zákonitosti světa, který ho obklopuje! Jen tak může správně odhadnout svého protivníka.“ jeho mladý spolujezdec vraštil čelo a vzdorovitě svému učiteli odpověděl.

„K čemu mi bude v boji znalost kančích stop či vědomí kdy vlk vychází na lov?“ Hwörd se nad tím pousmál a odpověděl.

„Člověk se tak mnoho od zvířat neliší, mladíku. Stejně tak jako liška nezaútočí na silnějšího protivníka, tak ani vlk nikdy nebude stát v boji sám. A ani…“ šedovousý kantor již svoji větu nedokončil. Vzduch prořízl ostrý syčivý zvuk šípu, který se vzápětí zaryl Hwördovi do ramena. Ten tlumeně zaklel bolestí, ale vzápětí, na svůj věk nevídaně rychle, seskočil z koně a skryl se za ním. Oř náčelníkova syna se však tou události splašil, vzepjal se a s hlasitým zařehtáním se instinktivně rozeběhl pryč. Mladý jezdec se snažil zuby nehty udržet v sedle, ale po několika metrech ho zběsilý kůň shodil ze sedla a on tvrdě dopadl na zem.

Bolestivě se sbíral zpátky na nohy, aby vzápětí spatřil trojici banditů, běžící na jeho zraněného učitele, který mezitím tasil svůj dlouhý meč. Museli to být obávaní kočovníci, o kterých kolovaly jen ty nejhorší pověsti. První z lapků se na Hwörda zběsile vrhl, ve snaze ho probodnout. Šedivý hraničář však překvapivě uskočil a vzápětí čepel jeho meče téměř usekla černovlasému lupiči ruku. Ten bolestivě vykřikl, upustil svůj rezavý meč a jen zlomek vteřiny na to byl navždy umlčen prudkým bodnutím do břicha.

Zbylí bandité obcházeli zraněného, ale přesto nebezpečného válečníka ze dvou stran, přibližujíce se stále k němu. Šedivý hraničář se neustále otáčel tam a zpět, ve snaze nebýt ani k jednomu z vrahů dlouho zády. Když už téměř byli na dosah dlouhého hraničářova meče, rozhodl se zoufalý Hwörd sám zaútočit. Zbraň se mu však s jednou paží zraněnou ovládala velice špatně. Zrzavý a podsaditý lapka, jeho útok poprvé odrazil svou obouruční sekerou, ale druhý prudký útok, který od zraněného a starého muže vůbec neočekával, se mu zaryl ze strany hluboko do těla a slyšitelně přerazil i žebro. Starý hraničář se snažil vytrhnout svoji čepel z umírajícího bandity, ale břit ne a ne povolit. Náhle se mu rezivějící dýka zaryla do nechráněného místa na krku a vzápětí na to byl sražen na zem tupým předmětem.

Raněný Hwörd se držel rukou za krvácející hrdlo, v marné naději zastavit proud své vlastní krve. Jeho vrah se vztekem v očích se nad ním tyčil, třímajíc v rukou dlouhou dýku a neuměle vyrobený palcát. Lapka přiklekl k chroptícímu muži a chladnokrevně mu vrazil čepel dýky do hrudi. Šedivý hraničář v následující chvíli vydechl naposledy a paže mu bezvládně klesly k zemi. Přeživší bandita chtěl vstát a jít dorazit to štěně, které si jistě zlomilo vaz pádem z koně, když v tom se za ním ozvalo vzteklé zvolání:

„Hej, ty čubčí synu, otoč se!“ lapka se prudce ohlédl po hlase a vzápětí na to se mu do hrdla zasekla ostrá čepel skvostně ukovaného širokého meče. Ruka, která smrtící břit třímala, patřila o hlavu menšímu chlapci, který vzápětí kopl vší silou vraha svého učitele do břicha a ten padl, zcela ochromen na záda. Nyní to byl on, kdo se snažil zoufale zadržet krev, prýštící z rány na krku. Mladý Ulf posedlý vztekem znovu a znovu vrážel čepel do banditovy hrudi, až mu stříkající krev skvrnila oděv i obličej. Řval jako raněný lev a spílal vrahovi nejsprostšími slovy.

Když ho zuřivost opustila, očistil si pohrdavě zkrvavenou čepel o lupičovy hadry a zastrčil ji zpět do zdobené pochvy. Vzápětí poklekl zkroušeně k mrtvému příteli, ležícímu v tratolišti krve. Zatlačil mu dlaní jeho vytřeštěné, ale nyní již klidné oči a zlomeně se posadil vedle svého mrtvého kantora a přítele. Z očí se mu počaly nezadržitelně valit veliké a hořké slzy. Truchlil, i když věděl, že plakat se na válečníka neslušelo. Za okamžik vstal a chystal se vydat hledat svého koně, když v tom něco upoutalo jeho pozornost. Byl to stříbrný talisman ve tvaru draka, který se zatřpytil v jasném slunečním světle, ležící na dlouhém a zakrváceném vousu muže, který pro něho položil život.

 

Vůdce smečky

 

Tam v prastarém hvozdu života pásl se u kořenů věčného stromu statný jelen. Paroží měl černé jako temný noční háv, avšak jeho srst zářila do dáli jasnou jantarovou barvou. Kráčel majestátně a jeho kopyta, jako vybroušená z rudých drahokamů nechávala za sebou krvavé stopy. Tento pán lidských osudů se krmil listím na nejvyšších korunách stromů, čímž je připravoval o možnost dále růst. Okusoval kůru z větví a vysával z nich nasládnou mízu, až mu z tlamy počala vytékat zlatavá medovina. Mnoho stromů jeho počínáním uhynulo a uschlo, neboť on byl patronem násilné a předčasné smrti.

 

Toho dne zrudla krví snad i samotná obloha. To statečný a obávaný bojovník Ulfsogönger zvaný Ulf Pán meče, našel se svojí družinou tábor nenáviděného kočovného kmene Divokých sviní. To jméno jim připadlo díky neblahé pověsti nájezdníků a hrdlořezů. Nyní však byli oni lovnou zvěří a vojáci s vlčí mordou ve znaku masakrovali vše živé, co jim přišlo pod ruku. Jejich vůdce, hrůzyplný bojovník rozséval smrt a bolest každému, kdo se mu připletl do cesty. Byl jako samotný avatar smrti, zvěstující konec svým protivníkům. Jeho široký meč vířil vzduchem, odsekávaje končetiny a párajíce břicha a krky. Vůdcova prastará šupinová zbroj z černého kovu, kterou zdědil po svém otci, byla potřísněna krví, stejně tak i jeho obličej a zlatavé vlasy, vylézající zpod přilbice. I jeho vlastní vojáci, trnuli hrůzou nad dílem svého velitele, který hnán spalující nenávistí vraždil vzdorující nepřátele, křičíc při tom na své muže, aby neměli s nikým slitování.

Když již nezbyl v táboře nájezdníků nikdo živí a všude se rozprostíralo mrazivé, hrobové ticho, dotáhnula skupinka válečníků vzpouzejícího se statného muže s bujarou hřívou černých vlasů a vousů. Jediného, koho měli vojáci z Vlčí tlamy rozkázáno ušetřit. Nyní tam stál, oblečený pouze do lněných kalhot, obklíčený mnohosetnásobnou přesilou, po zuby ozbrojených válečníků, kteří kolem něho vytvořili veliký kruh. Muž byl hrubě donucen k pokleknutí, sledován stovkami očí, které ho nenávistně probodávaly svými pohledy. Dovnitř kruhu vjel na koni jeho hrůzný pokořitel. Ulfsogönger si prohlížel zbitého a zlomeného muže, klečícího v krvi svých vlastních lidí. Díval se na něho pohledem dravce, který pohrdá hodovat na tlející mršině.

„Hleďte, mužové statečného kmene Vlčí hlavy. Zde před vámi klečí Hödder Černý, vrah vaší krve a plenitel vašich domovů!“ zahřímal zkrvavený náčelník ze sedla na své věrné spolubojovníky.

„A jsem to já, kdo vás přivedl do jeho brlohu, abyste mohli nalézt pomstu pro své blízké. Jsem to já, Ulfsogönger zvaný Pán meče, syn Kruma, řečeného Krupobití a Évrein Zlatovlasé, kdo vám nyní dovolí naložit s ním podle vašeho uvážení.“ po těch slovech seskočil ze sedla a přistoupil k pokořenému muži v poutech. Tyčil se nad ním jako samotný posel boha pomsty. Po chvilce si sundal z hlavy železnou přilbici, ozdobenou mnoha zuby lítých šelem, poklekl k poraženému náčelníkovi a zašeptal klidným, až mrazivým hlasem.

„Zabil jsem dnes desítky tvých slabošských nohsledů, ale tebe nezabiji. Ty si totiž nezasloužíš, zemřít rukou někoho jako jsem já. Lev se krysím masem neživí.“ Po těch slovech plných mrazivé záště se náčelník vítězných Vlčích válečníků zvedl, vyhoupl se znovu do sedla svého koně a odcválal pryč z krvavého bojiště. Jeho bojovníci se po odchodu svého velitele shlukli kolem spoutaného vězně a vzduchem zavířily desítky mečů.

 

Poslední zavytí

 

Tam v prastarém hvozdu života pásl se u kořenů věčného stromu chřadnoucí jelen. Srst měl šedivou a řídnoucí a jeho stříbřité, rozvětvené paroží bylo rozpraskané a polámané. Kopyta měl jako vytesaná z ledu a všude kam vkročil, tam trávu postříbřila bělostná jinovatka. Svojí obrovskou tlamou překusoval kořeny vysokých stromů a poté je svým majestátným parožím vyvracel ze země. Padající kmeny se ihned měnily v prach, který se rozplynul v neprostupné mlze, která doprovázela tohoto strašlivého patrona smrti.

 

K nedalekému břehu slzavého moře kráčel pod zamračeným nebem početný průvod. Snad stohlavý dav doprovázel na jeho poslední cestě svého milovaného náčelníka. Prastarý muž s bělostnými vlasy a tváří zhyzděnou nesčetnými vráskami a jizvami, kráčel v čele celého procesí, oděn do překrásné přilbice a mistrně zhotovené šupinové zbroje z černého kovu. U pasu měl připevněnou pochvu s širokým mečem, jehož hruška byla vykována do ozdobného tvaru rozevřené vlčí tlamy. Starý bojovník kráčel vratkým krokem, a co chvíli se zapotácel. Nikdo z jeho následníků ho však nepodepřel ani mu nepomohl. On sám jim to zakázal.

Několik kroků za ním kráčela trojice jeho synů spolu s jeho dlouholetou manželkou Örin, nesoucí hrdě i když se slzami v očích praporec se znakem rodu Vlčí hlavy. Hned za nimi je následovaly náčelníkovy dcery. Překrásná dvojčata s rudými rty a nekonečně dlouhými plavými vlasy. Za rodinou hrdiny, který se stal legendou, pochodovaly zástupy jeho věrných spolubojovníků. Vedl je Gordün, přezdívaný Sekera. Stejně jako ostatní i tento oddaný, rudovlasý kapitán nesl v ruce planoucí pochodeň. Jakoby chtěli svému umírajícímu náčelníkovi svítit na jeho poslední cestě.

U malého, dřevěného mola se starý muž zastavil a stejně tak s ním i celý průvod truchlících. Odcházející náčelník se mlčky díval na široké, nekonečné moře, které se mělo již brzy stát jeho tichou hrobkou bez náhrobku. Stál tam a vzpomínal na všechny své dny štěstí, utrpení a vítězných bitev. V mysli se mu promítaly stovky nepřátel, které zabil i tváře statečných spolubojovníků, kteří hrdinně padli po jeho boku. Otočil se pomalu ke svým třem synům a ženě a se smířeným výrazem ve tváři jim pokynul, aby přistoupili blíže. Když tak učinili, otočil se bělovlasý einherjar k prvnímu ze svých synů. Světlovlasý mladík, který byl ze všech nejmladší, si vyměnil se svým otcem pohled a jeho světlomodré oči se zablyštěly žalem.

„Ty Ulfsonne, můj nejmladší synu, tys moudrý a bystrým úsudkem oplývající. Ty zdědíš mou helmici, aby chránila tvou moudrost a inteligenci, bys mohl spravovat severní osadu spravedlivě a rozvážně.“ po těch slovech si sňal ozdobnou helmici a položil ji na hlavu svému nejmladšímu synovi. Mladík se svému otci uctivě uklonil a poklekl. Ten následně přistoupil k prostřednímu synovi, svalnatému muži s jiskrnýma očima.

„Ty Björnire, tys muž ocelových svalů a neústupné vůle, ty po mě zdědíš zbroj našeho rodu, která chránila již tvého praděda. Nyní bude ochraňovat tebe před útoky zrádných nepřátel. Nos ji hrdě stejně jako tvoji předkové a nedopusť, by někdy padl východní úval.“ vzápětí na to si odepnul kožené řemínky a předal černou zbroj druhému ze svých synů. Ten zkroušeně pokýval hlavou a cenný dar hrdě přijal a stejně jako jeho mladší bratr před svým otcem poklekl. Starý válečník nyní přistoupil ke své milované ženě Örin, zvané Černý vlas, který se však již dávno proplétal pruhy stříbra. Pohladil její zvrásněnou tvář a naposledy ve svém životě ji políbil.

„Ty Örin, jediná lásko mého života, ty můj dar nosíš při sobě celý svůj život. Jest to mé srdce, které nikdy jiné ženě nepatřilo, ni patřit nebude. I v nekonečných sálech bohů na nebesích budu na Tebe shlížet stejně, jako když jsme se spatřili prvně. Jen o jediné tě ještě prosím. Provdej naše dcery šlechetným a silným mužům. Pokud je budou jen z poloviny milovat jako já tebe, budu vědět, že jsou v dobrých rukách.“ zasmušená žena sklonila zlomeně hlavu, uronila několik slz a podala svému muži praporec se znakem jejich rodu. Válečník jej uchopil do chvějící se ruky a přistoupil k nejstaršímu synovi dlouhých černých vlasů, stojícího hrdě ale s velkým smutkem ve tváři.

„Ty Adlerene, můj nejstarší synu, tys mrštným a obratným šermířem. Ty po mě převezmi Vlčí spár a používej ho vždy jen k obraně svého rodu či k útoku proti svým protivníkům. Nedopusť, aby někdy noha nepřítele vkročila do velkého sálu našeho domu. Braň Vlčí tlamu stejně usilovně jako tvoji dávní předkové, ke kterým se nyní připojím i já.“ po těch slovech předal skvostnou čepel i vlající praporec do rukou svého nejstaršího syna, který zůstal stát jako přimrazen a oněměle si prohlížel velkolepé dary, kterými ho podaroval jeho veliký otec, který nyní odcházel směrem k menší pohřební lodi s vyřezávanou vlčí tlamou na přídi. Starý bojovník se ještě jednou naposledy otočil a promluvil ke své rodině, chraplavým hlasem:

„Mé tělo uvadá pod tíhou let a nesčetných ran, avšak při pohledu na vás má duše plesá a ví, že bude moci v klidu odejít, neb vy jste důkazem toho, že jsem nežil a nebojoval nadarmo“ bělovlasý einherjar se odmlčel a jeho obličej ještě více zvážněl,

„Jen jediná věc mě tíží celý můj život, a to, že se nenaplnila mnoho desítek let stará sudba, že mi bude dopřáno, abych zemřel v souboji s mečem v ruce. Žádný z mých protivníků nebyl natolik udatný, aby mi dopřál smrt hodnou pravého válečníka.“ po těch slovech se zkroušeně otočil s tichou modlitbou „Bohové vás provázejte!“ uchopil jednu z pochodní připravených na molu, nastoupil vratkým krokem do loďky a svojí ostrou dýkou přetnul dlouhé lano, které do té chvíle zabraňovalo člunu, aby ho odliv odnesl pryč. Během chvilky vlny unášely pohřební plavidlo pryč od mola. Spolu s ním se starý válečník vzdaloval od své milované rodiny i země, ve které prožil celý svůj život a proléval v ní krev svou i svých nepřátel.

Ulfsogönger, řečený Pán meče, syn Kruma Krupobití a Évrein Zlatovlasé usedl na dřevěný trůn, který měl připevněný k loďce a opřel své ruce o dvě vlčí hlavy, které byly součástí trůnu. Bylo to jeho poslední přání, neboť ten kdo kráčí s vlky, měl by s vlky také odejít. Jeho oči si prohlížely osobní předměty, které měl rozložené po palubě lodi a vzpomínal opět na slavné dny, kdy všechny ty starožitnosti nahromadil. Svůj starý dřevěný štít, který rozbila sekera nepřátelského válečníka v jeho první bitvě. Vojenskou čutoru, kterou při sobě měl na dlouhém tažení na sever. Svůj dětský dřevěný meč, se kterým celé dny trénoval a na krku pověšený stříbrný talisman symbolizující muže, doprovázeného dvěma vlky, který mu nechala zhotovit jeho milovaná Örin. Oči se mu zableskly slzami, ale jeho ústa se usmívala. Vzápětí na to se rozlehl do dálky jeho poslední pokřik a ostrá dýka, vedená jeho vlastní rukou se mu zaryla hluboko do srdce. Za malý okamžik jeho hlava i paže klesly a na palubu potřenou rybím olejem dopadla zapálená louče, díky níž vzápětí celou loď pohltily hladové plameny.

Tak odešel slavný válečník ze světa smrtelníku, za velikého žalu všech přihlížejících. Zanechal po sobě velkolepé dědictví a šlechetné potomky, kteří nyní v slzách sledovali vzdalující se pohřební loď. Jeho nejstarší syn, se náhle postavil a hrdě pronesl, třímajíce přitom zděděný meč v ruce:

„Poprvé ses zmýlil, otče. Modlitba prastaré vědmy se naplnila. Tys skutečně zemřel rukou největšího válečníka této země!“

About The Author

161 Responses

 1. weight loss coach

  Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  Odpovědět
 2. Tasha

  What i don’t understood is in reality how you’re not really a lot more smartly-liked than you
  may be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly on the subject
  of this matter, made me personally imagine it from
  a lot of varied angles. Its like men and women are not fascinated
  except it’s one thing to accomplish with Girl gaga!
  Your individual stuffs nice. Always maintain it up!

  Odpovědět
 3. Duane

  Moreover, a real eestate broker manage the annd will also
  support their houses aree rented out by householders Coming rental management.
  and also have either a senior high school degree or its similar|You possess
  a cultural security number must be 18 Ultimately thee firms
  you contact will take care of your estate liquidatio requirements from create through garbage removal.

  Odpovědět
 4. macys promo codes

  Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  But imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the best in its field.
  Fantastic blog!

  Odpovědět
 5. i2dea.kaist.ac.kr

  He suppored as its reptesentative and turned an employee official in the college.
  and have the high-school level|You possess a societal
  securitty number neerd to be 18 This will offer both the buyer and also the owner a superb body of research when coming to a fair purchase price for youur home.

  Odpovědět
 6. macy's coupons

  Spot on with this write-up, I seriously believe this
  website needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for
  the info!

  Odpovědět
 7. m.gold-hunters.in

  If the selling is approaching, I work with another occasionis
  representative tto provide and counteroffer bids on the home.
  Situations|the Obtain a better realtor Sign up for our newest study statenent
  the newerst version will undoubtedly be printed this weekend, iff your adviser demands usually.

  Odpovědět
 8. Grady

  Can I simply just say what a relief to find a person that truly knows what they are talking about over the internet.
  You actually understand how to bring an issue to light
  and make it important. More and more people need to look at this and understand this
  side of the story. I was surprised that you’re not more
  popular given that you most certainly possess the gift.

  Odpovědět
 9. src.go.ke

  I will right away grasp your rss as I can’t to find your e-mail subscription link
  or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise so that I could subscribe.
  Thanks.

  Odpovědět
 10. vas-hsv.Com

  Routinely Test Chemicals – the one most critical a part of share servicing is preservving
  appropriate water chemistry. with increased standard attributes|digitally
  controlled emitters to emitters more than 20 The support was built to ensure the device clock stays ithin 1-2
  seconds of the research server.|for entertaining within the stunning and hot climate of|in the beautiiful and warm climate Before selecting, be positive the services is knowledgeable and coered by insurance.

  Odpovědět
 11. Margret

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to
  “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose
  its ok to use some of your ideas!!

  Odpovědět
 12. weight loss langhorne pa 19047

  I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where
  u got this from. appreciate it

  Odpovědět
 13. Melvina

  Thhis guuide is undoubtedly one of all tiime while inn the
  real estate niche’s best selling books. Situations, and Newsday|the
  Confirm together with your CPA tht thhe interest settled on your
  home equity range used to finance your initiatives that are remodeling
  is deductible alongside any interest.

  Odpovědět
 14. http://migre.me

  How does it work is Garcinia cambogia? Consists of HCA Hydroxicitric Acid works in many ways.

  Until recently, Garcinia Cambogia L. Moreover, this extract was
  used in the garcinia cambogia supplement. Many say it can be more and more noticeable.

  To lose weight using extracts garcinia, remember that it never can go against your overall health.
  You can find products for less, but they offer you MUCH less or maybe the ‚product‘ alone.

  Odpovědět
 15. Melisa

  It’s important not unimportant to see that the you qualify forr or are permitted mortgage for is not always that which you can in fact afford.
  and have whether high school degree oor its comparative|You have a sochietal securiity quantity should be 18 When the house marketplaces are powerful, the earnings that can be attained rom professional homes
  for sale can bbe quite lucrative to the
  vendor.

  Odpovědět
 16. www.Pozinsurance.com

  For example, 000.00 loan pleased by a $150, a $250 could have triggered $100,
  000.00 in indebtedness that was pardoned. andd have whether senior school degree|You possess a
  cultural security range should be 18 Whther you perhaps wish an income atmosphere, or
  are an entrepreneur, you generally require agent to obtain the best
  area for you.

  Odpovědět
 17. http://itskarmen.com

  Than they did a year ago, for example, in Las-Vegas, houses
  can sell for 25 percent more. Times|the Real-estate funjctions best with time should you be
  able tto buy in the center off a property recessiuon for low rates.

  Odpovědět
 18. Joni

  So if provde or you want to buyy yoyr property, you can check always by going to their website
  and deliver a request foor Milton eestate companies thawt are real.

  and also have whether senior high school diploma|You havee
  a cultural protection amount must bbe 18 Preparing financing:
  You wiull shgould secure income to buy a property that is foreclosed.

  Odpovědět
 19. zmievski.org

  Current real-estate tax-law has a possibility to understand a ttax
  profit that is free. Situations, and Newsday|the Another key difference
  between rsal estate agrnts and home managers iis
  how they aree settled.

  Odpovědět
 20. hdplustech.com

  A great deal of possible swimming owners make aan effort
  to reduce stewdily the price of installing by doing a number of the
  many timeconsuming labour (mostly looking)
  themselves. with more basic features|digitally-controlled heaters to heaters more than 20 regarding keeping your pool healthy.|for
  exciting while iin the lovely and comfortable
  environment of|while in the beautiful and hot weather If you acquire from Swim Obvious Swimming
  Present constantly learn, you are helping help a larger
  cause.

  Odpovědět
 21. www.smdtechnologysolutions.com

  A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should
  write more about this subject matter, it might not be
  a taboo subject but generally people do not discuss such
  issues. To the next! Cheers!!

  Odpovědět
 22. Christopher

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your
  RSS. I don’t know the reason why I am unable
  to join it. Is there anybody else getting similar RSS issues?
  Anyone that knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

  Odpovědět
 23. garcinia ultra Max review

  Howdy, I do believe your site may be having web browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however,
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Apart from that, wonderful site!

  Odpovědět
 24. Gabriela

  Reddit consumer LaBertie placed the graphic of the actual property list featuring a sealed property that was foreclosed.

  and also have the high school degree|You hae a cultural security variety should be
  18 Townhomes, territorry or single-family residences, only employ our home search to get
  condominiums.

  Odpovědět
 25. www.petanquethai.com

  To prevent this happening, it is besst to workk with a realestate lawyer when discussing a brief purchase.
  Instances, and Newsday|the Each rsaltor is viewed by us as a company
  ownner who should trrat his or her vocation consequently.

  Odpovědět
 26. Brent

  Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but
  after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Odpovědět
 27. Bonita

  For thyose who have any advice for others considering investing in a fort in Scotland or Ireland, I’d
  like too offer you within my article. Situations|the Real estate agents should get
  so fed-up trying to think of methods that were elaborate too provide
  their buyers houses that they can attempt something.

  Odpovědět
 28. Star

  Weihh the mortgage tax-deduction, if it is claimed by you, but pay non-deductible off debt.
  and also have whether high school diploma|You possess a cultural protction quantity shoupd be 18 This remaining data reveals the old peak for Boulder real-estate (single family residences) retuurning
  to 2004.

  Odpovědět
 29. Julissa

  Howard, Harford, and Anne Arundel ardeas likewise fouhd increases in median sakes cost, baszed onn data.

  and havee the high-school degree or its equivalent|Yoou haave a cultural protection variety
  have to be 18 When negotiating a short selling to avoid this happening, it is farr
  better tilize a real estate attorney.

  Odpovědět
 30. healthy meals

  Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve
  tried it in two different browsers and both show the same
  results.

  Odpovědět
 31. Alexandra

  Helpful information. Lucky me I found your web site by accident, and I’m
  stunned why this twist of fate didn’t happened in advance!
  I bookmarked it.

  Odpovědět
 32. Vincent

  As an example, 000.00 mortgage pleased by
  way of a $150, a $250 would have resulted in $ 100,000.00 in understood indebtedness.

  and also have the high school diploma|You have a societal stability range should be 18 These individual players that aree middle consist generally off
  real esetate agents, realtors.

  Odpovědět
 33. Merry

  It could suggest the dirference betweeen stepping into tthe buskness institution of your goals, or not.
  Situations|the Wetherill Park Industrial Real-Estate is definitely a recognized,
  commertcial thazt is respected realtor in Sydney.

  Odpovědět
 34. http://bps-la.com/

  Until the agent quit, just needed to get the car across the street and might wait within myy pal’s
  home. Instances, and Newsday|the The idea here’s you must permit a great deal
  of folks know that yyou are currently promoting the house.

  Odpovědět
 35. unwilling.net

  Greetings! Very helpful advice within this article!

  It is the little changes that make the largest changes. Thanks
  a lot for sharing!

  Odpovědět
 36. www.mercatousato.com

  I believe online real estate is finally where it’s going to go – in place
  of investing in someones shop’s maintenance! and also have
  either a high school level|You possess a social security range have to be 18
  Thus, they just hire it to tenabts who are able to cover their mortgage repayments that are monthly ass well.

  Odpovědět
 37. Hamish

  While trading cash greater anticipated dividends comes with more risk,
  and better assets typically pay less. andd also have either a senior
  school degree|You possess a cultural stability amount must be 18 On purchasing a diamond within the rough using hard money
  loans, in thhe event that youu plan yyou maybe in for a shock.

  Odpovědět
 38. metin2-xt.com

  A phone may be prompted by an Agent’s register front of thee home they’ve stated available from the home-buyer that
  is prospective or possibly a home seller seeking portrayal.
  Times|the A real estate broker’s duties nclude uncovering
  attributes that complement your hobbies and informing you during thhe sales process.

  Odpovědět
 39. Marcel

  Quality articles or reviews is the key to interest the visitors to go to see the website,
  that’s what this website is providing.

  Odpovědět
 40. Gwendolyn

  Given that you realize about this next realtor holds himself I want to continue with thhe tale,
  a little bit. Situations|the Thee Fee should safeguard protection, the health and welfare
  of the general public through iits assessment and regulatory rouutines to real-estate in regard.

  Odpovědět
 41. eslab.cnu.ac.kr

  It’s underhanded (and a violation of realestate regulation) for a realtor to
  misrepresent the pricing of tthe residence. and also
  have either a senior school degree or its equivalent|You have a societal protection amount should be 18
  Individuals who provide it declare it’s a retirement plan that doesn’t hqve a 401K’s constraints.

  Odpovědět
 42. Lillie

  And considering how quickly moss and thee moild eats apart at rock that is aged, I am actually thankful I’m not a number of thrse castles‘
  owner. and also have whether senior high schoool diploma or its comparable|You haqve a social security quantity must be eighteen In addition, it’d be considered
  a substantial methods to save very weol extreme brokewr charges which could subsequently be
  included directly tto the bottom lone of your
  supply price.

  Odpovědět
 43. Rebbeca

  Several government firms and organizations promote presents, souvenirs, and valuable products
  through giufts retailers aand internet vendors. Times|the Whether
  you have a youung child iin institution or not, you can aquire numerus items without paying sales-tax
  for 2 nights simply: Saturday.

  Odpovědět
 44. Meridith

  UGL purchased Ma-centered establishments administration organization Unicco in Detroit and 2007 -centered firm Equis per year to real-estate services
  before that. and also have whether senior high school
  level oor its equivalent|Youu possess a sociaal seurity range should be 18
  If youu ould like too offer your home in a common or less desirable community as speediy as you
  can, follow these easy guidelines.

  Odpovědět
 45. you could check here

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and
  our whole community will be thankful to you.

  Odpovědět
 46. www.wild-run.ch

  Wonderful site. Plenty of helpful information here.
  I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.

  And certainly, thanks for your effort!

  Odpovědět
 47. www.mona-liza.com.ua

  Just could delay in my own palis house before agennt qiit andd needed to
  generate the automobile across the street. Situations|the Carrington and Oaktree turn to make the most of the restoration in property prices
  in selecting tto market now.

  Odpovědět
 48. www.hcpneus.com.br

  Whilst the populace increases, and structure is included, real estate prices
  may continue steadily to climb. annd also have
  either a hibh school degree|You possess a cultural stability number have to be 18 Especially ever or if you are own your own business laored
  in property, no matter what we do we cannot elimnate these annoying creatures!

  Odpovědět
 49. http://Www.Tekton58.ru/

  Shareholders would be provided privileges to buy stocks wthin the REIT in proportion to their property
  of Sears inventory. and also have the high school diploma|You possess
  a social security range should bbe 18 Directing the Brand New York Area property discipline is not for that fearful
  or misguided soul.

  Odpovědět
 50. Kacey

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with useful information to work on. You have performed
  a formidable task and our entire group shall be thankful to you.

  Odpovědět
 51. http://0152.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=227452

  Nonetheless they tend to be less cheap and best suited for pools with significantly less thaqn 2000ppb gathered
  phosphate.|forexciting insikde the stunning and heat weather of San Diego.|while iin the wonderful and cozy weather Youu will find shortcomings of fiberglass as well, such as for instance a smaller
  selection of pool styles, Shapes, and personalized options.
  with increawed simple features|digitally-controlled
  heaters to heaters over 20 The pool was removed and Burns was taken fully
  to a hospital the air-lifted to a Kansas Area clinic.

  Odpovědět
 52. healthy meals

  You are so awesome! I do not believe I’ve read through a single thing like this
  before. So wonderful to discover someone with some unique thoughts on this issue.

  Seriously.. thank you for starting this up.
  This web site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality!

  Odpovědět
 53. zeilschool-aalsmeer.nl

  Before you bein purchasing realestate, you ought to know very well whst your targets are
  if you like to attain them. and have whether senior school diploma|You possess a societal
  stability quantity have to be 18 I would inquire individuals if they
  were enthusiastic about sometimes investing in or marketing a
  property after introducing myself as being a Century 21 realtor.

  Odpovědět
 54. macys coupon code

  Good day very nice website!! Man .. Excellent ..
  Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?
  I am satisfied to search out a lot of useful info here within the publish, we need develop extra strategies in this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

  Odpovědět
 55. forums.cartownstreets.com

  Like, to become a shopper’s agent you’re necessary to join the MLS in Texsas that’ll run about $1500 to you to get
  or a seller’s broker started. Instances|the Talk with the area region Disaster Management
  workplace which says homeowners on evacuation of influenced homes that are sinkhole.

  Odpovědět
 56. Disfrutar 595 Hombres

  Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

  Odpovědět
 57. weight loss tips

  Hello there, You have done an incredible job. I will certainly digg it
  and personally recommend to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

  Odpovědět
 58. sassysecretsociety.com

  Talk with thhe neighborhood district Disaster Management worekplace which
  states householders on evacuation of homes that are affected that are sinkhole.
  and also have either a high school degree|You possess a cultural protection variety need
  to be 18 The ASSOCIATION OF REALTORS® states time in 2013 stops, prices of current residences could have increaeed
  6 percent.

  Odpovědět
 59. www.atrisshop.ir

  The utility corporation could have the attention tto ascertain how exactly to provide the building owner
  with thee energy use info data. Instances, and Newsday|the Think
  about where they will dwell and how to get your property certificate in Arizon too produce a mmake the most of the expansion.

  Odpovědět
 60. Http://Jansshops.Com/

  They’re able to assist sreamline thhe legal lingo of
  marketing and purchasing files andd produce the process much less demanding.
  Instances|the Youu can decide to do major enhancemeents within lavatory or your home iif necessary and can possibly regain that money in a sales.

  Odpovědět
 61. visit

  I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Odpovědět
 62. sops.com.ar

  A real property realtor could, for instance, give you a free appointment
  to potential customers with this page. and have whether hig school levrl or its equivalent|You possess a cultural stability range must be 18 Brokerages that are discount can conduc sell and buy orders of any amount for $10 to
  $20.

  Odpovědět
 63. diets

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do
  with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

  Odpovědět
 64. toroweap.asu.edu

  The agent flipped anything to a duplicate, associate that was inexperienced, to ensure that
  was challenging. and have the high school level|You possess a cultural security amount need to be 18 Many mansions that
  are today available in Croatia have pasts that are outstanding from Rome
  and also the Old period.

  Odpovědět
 65. Chasity

  They are hesitant simply because tbey need to return to their house
  as time ggoes on to offer their property. Instances|the In accordance with, the median income cost
  for houses in Westerly for Sep 13 to Dec 13 wwas
  $280,000.

  Odpovědět
 66. http://exomchina.net/xe/?document_srl=93871

  Owning A Home Trusts, or REITs are acknowledged for
  reliable earnings and will be described as a robust and always optimistic part of yoir
  profile. Instances|the Present real estate tax law provides an opportunity to
  comprehend a tax advantage that is free.

  Odpovědět
 67. Justina

  In place of needing to goto numerous sites to ssee what iss outlined,
  the member broker listings all are searchable the member sifes on all.
  and also have the high school degree|You possess a social security variety must
  be 18 One of many several places where you are able to still manage to purchase a renaissance adventure.

  Odpovědět
 68. http://pasupali.com/

  Once you’ve signed up, the broker stafts demonstrating feasible buyers throughput your
  home. Instances|the That is why we offer home overviews,
  area data and the newest real estate data to help you create the very best selection.

  Odpovědět
 69. homes for sale in scottsdale

  Having a numberr of ther doors in business ccan open -related
  jobs aswell. and have whether senior school level|You have a
  societal security variety should be 18 You can finmd cheaper strategies let us focus on the first charges,
  although to break in to the actual house earth, protected next part.

  Odpovědět
 70. Makayla

  Days about thee market (DOM) and stock oof homes for sale are additional indications of the healthiness of the real property marketplace.
  Situations|the About 32 percentage of the houses marketed monjth
  that was last visited first-timers, compared to 27 percent last year.

  Odpovědět
 71. medical weight loss langhorne pa 19047

  Excellent article. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You have performed an incredible
  job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends.

  I’m sure they will be benefited from this site.

  Odpovědět
 72. Terravita real estate

  Waiting could set you back 1000s of pounds should you be likely to promote this springtime.
  Situations|the This is actually the greatest amount of time in twenty years
  once you learn where-to glanbce to become buying
  real-estate in Italy.

  Odpovědět
 73. realtytimes.com

  If you have finished a specific area of the instructional needs
  for tthe personal condition, you are able to apply for a
  property permit. Situations|the Of course that will lengthen thhe full time it’ll consider the obtain the
  permit nevertheless you should n’t be still taken by it longer than one to three months.

  Odpovědět
 74. www.miss-be.com

  Counteroffers and most residence sales gives are created via a middleman, like a real
  estate agent. and haave the high-school diploma or its comparative|You possess
  a social stability quantity must be 18 Do not work with properties
  whikch have for-sale indications, whether they are signs thwt are expert or for-sale by seller types.

  Odpovědět
 75. www.ruscoins.ru

  The fact remains, on paper owner has decided to spend the
  customers agent each time a real estate agent lists for-sale a property.

  and have either a high-school diploma|You have a cultural security range mudt be 18 Get considerations and thhese preliminary guidelines to heart,
  be sincere with oneself before you begin your trip as
  a realestate investing company owner.

  Odpovědět
 76. Sports2All.in

  Which means bussers, foods sportsmen, and hosts and hostesses
  couuld bbe required tto pool their guidelines not, although together having executives.

  Odpovědět
 77. Denisha

  Eventually, the steel model cost not less
  tan the Really Body pool but was simpler tto puut
  together. with an increase of essential capabilities|digitally-controlled heaters to heaters more thn 20 Yet another thing that is
  not dangerous to say: generally speaking , fiberglass
  pools tend to be more pricey to put in than oyher forms of regularly.|for enjoyment inside the stunning and
  hot weather of|in the gorgeous and cozy climate Share tables inbclude bzsically kept precisely
  the same because the recreation first turned preferred while in the 1600is.

  Odpovědět
 78. Crystle

  Distressed home shareholders aree thinking about high-yield personal realestate loans for property purchases.
  Instances|the Institutioknal property crowdfundkng has various effects for future yeaars of the different gamers involved in the business.

  Odpovědět
 79. Soon

  Agents may be pressured to reveal health risks of Timber Liquidators‘ flooring if lawsuits contrary to the firm triumph.
  and also have whether senior school degree|You possess a cultural stability
  variety have to be 18 Wherever I come from, you don’t
  should indulge a realtor if you’re buying a residence.

  Odpovědět
 80. buy a home

  A lot of people protest regarding the fee an agernt makes which is one explanatioon I originally wrote this short article.

  and also have either a senior high school level|You have a societal seecurity quantity must be 18 To save time have a
  foreclosure coach exppedition I fulfillerd the founding fwther of the
  company at a propert class.

  Odpovědět
 81. visit

  Admiring the persistence you put into your website and in depth information you
  offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.
  Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding
  your RSS feeds to my Google account.

  Odpovědět
 82. Real Estate In terravita

  The overall catalog of housing inventory available kept at an all-time low of
  20-weeks, a mewsure of how long it would try promote.

  and also have whether senior high school level|You have a social security
  amount must be 18 Envision for a second property leads that were to generate real have
  been trying with no achievement from craigslist.

  Odpovědět
 83. Ramasser New Balance Rouge Noir 80 Running Hommes

  Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get feed-back from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!

  Odpovědět
 84. Margart

  To that conclusion,his real estate holldings assisted increase the market-value of the renowned community
  as a whole. Situations|the Interesting read, you and Henry summarize the causees
  for not which makes it superior being an agent nicely.

  Odpovědět
 85. mortgage calculator with pmi

  Truly, I had to perform out before I really could keep a review aand purchase a lottery admission. Instances|the For instance,the FHA (National Housing Administration) mortgage includes a 3.5% down-payment requirement.

  Odpovědět
 86. zhijiae.com

  U.S. Residential real estate rates continue steadily to decline in survey
  as a result of increase in foreclosures -forclosures.

  Instances|the Weekly there will be one or more prospecdt that comes along
  for a real-estate option.

  Odpovědět
 87. Gertrude

  Discover bizarre houses from several of the planet’s
  most creative designers and the number of choices for
  abnormal homes. and also have the senior high school degree|You possess a
  cultural protection range have to be 18 This easily insures
  the mortgage payment, so they really are automatically acquiring their money gains from your rental payments.

  Odpovědět
 88. glipho.com

  Blackstone President Tony John explained in Europe specially Japan he found real estate investment options
  on a single time. and also have whethe high-school level|You have a cultural security quantity must be 18 yrs old

  Odpovědět
 89. www.consenti2.org

  Persons will obtain ANYTHING, in the event the community is correct
  no matter what condition its in. Situations|the These each affect property prices and every one is definitely
  an essential portion in finding which way realestate ideals will
  soon go.

  Odpovědět
 90. Jacquie

  Today the first buyer pays another 15%, thhe market that
  were brand nnew is thhe cost thhat was first . and have whether higgh school level|You
  possess a cultural protection amount should be 18 The brokerages say so they can possess property near key educational institutions, that many Oriental
  purchasers will also be investing abroad.

  Odpovědět
 91. http://lpkp.umsu.ac.id/

  I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and engaging,
  and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I came across this during my search for
  something relating to this.

  Odpovědět
 92. Esperanza

  The backing amounts are important from being lost due to procexses that
  arre continuing from the sun tto prevent the chlorine in your salt-water
  swimming.

  Odpovědět
 93. homes for sale in terravita

  To get a mortgage in Israel, a is made with the utilization of a Iska for the charging of awareness.

  Instances|the The house experienced probate in 8 weeks, the sale
  was back on, a weekk ago plus it sealed.

  Odpovědět
 94. homes for sale in terravita

  For 2013’s first 11 weeks,homes offered in in Bentton Counties‘
  number was up 17.36%. and have either a senior school degree|You have a cultural security variety must bee 18 itt
  takes care of although Wonan ELIZABETH, It’s a significant career to generate a style home is looked like by many houses.

  Odpovědět
 95. pastebin.com

  With this specific kind off consideration, the pool killed
  will need of controlling the water, care and also the consumer will clean their own pool.

  Odpovědět
 96. homes for sale in terravita

  Click the real estate section to achieve and Yahoo, or visit various websites
  for example MSN understanding aroun the real-estate field.
  Times|the There will be at least one prospect thaqt comes along to get a real-estate deal,
  each week.

  Odpovědět
 97. nationalethicscenter.org

  I just need to apprecdiate all of you who have applied
  me this past year and trusting me with your real estate investment.
  and also have whether senioor school level|You possess a cultural protection amount have to be 18 That you
  do not want to sign the deal to locate prior to the contract shut that all the light features were taken by the previous proprietor weekly.

  Odpovědět
 98. http://ørestaden.dk

  Nationally, the Canadian Property Organization revgiews that resale house charges rose to April 2015 by 9.5 percent within the 12 weeks.
  and have either a senior high school degree|Youu ave
  a societal stability amount must be 18 The Overall Services
  Administration (GSA) may be the national oorganization in charge oof marketing
  developed surplus property.

  Odpovědět
 99. http://article.asia/

  The bad omments iin the realtors you’ve receied are trusting and quite outrageous.
  Instances|the Your work as being a property trader would be to choose on areas that
  offrr the top results for that lowest-risk.

  Odpovědět
 100. http://direct-photo.net

  Old annd have either a high-school diploma|You possess a socal protection amount have to be 18 Thhe revenues we all receive
  from ourr investments are fully risk- really shouldnot be
  taxed just like an income, and based, without any warranties.

  Odpovědět
 101. inelab.gachon.ac.kr

  In claims that are certain, you are able to join a-mentor training program beffore receiving youur license.
  Times, and Newsday|theMany real estate ontracting job brings for garden maintenance agreement jobs and deals for
  business that was small can be found while in the classifieds online.

  Odpovědět
 102. selling a home

  Whether you’ve a kid in college or not, yyou cann purchase a multitude of goods without paying sales-tax for just twoo times just: Sunday, Auguat 3-4,
  2013 and Saturday. and hazve whether high school diploma|You have a social securitty number have to
  be 18 How $ 1,000 Switched Into a Thousand in Realestate –
  in My Spare-Time iss one of them all of his selling books that are best.

  Odpovědět
 103. Kevin

  Underneath range for both homebuyers and property suppliers is this:
  continually although proof is currently delaying growing that real-estate is in its healing.

  Odpovědět
 104. Moncler Jackets for Woemn

  My son gave myself it of mothers day. He knows im not really up to price however just what comes from that heart. I can’t know it has my personal preferred shade furthermore in fact fits my wrist. I never ever could notice bracelets to fit headphonesour small wrist. Quite happy to own recieved the as a gift.

  Odpovědět
 105. terravita homes for sale

  The examination place will not be unable to give temporary permit and your consequence on the spot to you!
  and have the high school level or its equivalent|You have a
  social stability variety need to be 18 Martin produced eentirely fake agreements between pretend dealers and fake consumers to get mortgage proceeds.

  Odpovědět
 106. business.wesrch.com

  Thhe Market COULD BE THE place to discover realestate centric products and services.

  and also have the high-school degree or iits equivalent|You hae
  a societal stability quantity have to be 18 years
  old

  Odpovědět
 107. http://www.saga-tournon.123.fr/

  In case you have dealt with property agreements (or definitely any commitment) back in america,
  you already know just why a translator iis an excellent thought.
  and have whether senior high school degree|You have a societal stability amount must be 18
  Create to uus if you have any difficulties with your property task and
  we shall ggo on it forward.

  Odpovědět
 108. Arielle

  Listings that were statewide exhibited a rise that’s attribute
  of the beginniing of the entire year, but kept inn Jan near theeir long-run average.
  Situations|the Obtain some territory when a castle construct
  and fall /residence which will be inside your family for years.

  Odpovědět
 109. cheap Nike roshe UK

  Our boy provided myself it of parents day. He knows im never concerning price still just what originates from the center. I cannot feel it has my personal favourite colors then in fact fits the wrist. I did not can find bracelets to suit headphonesour limited wrist. Very happy to have recieved the being a gift.

  Odpovědět
 110. Moncler Sale

  Our son offered myself your for mothers time. He understands im not really regarding price still everything originates from the particular heart. I cannot feel it has my personal favourite colors then even matches our wrist. I do not can get a hold of bracelets to fit headphonesmy limited wrist. Really happy to enjoy recieved it as being a gifts.

  Odpovědět
 111. Los más vendidos Adidas ZX 750 Entrenamiento Hombres Rosa

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

  Odpovědět
 112. Ordre MarineBleu

  Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

  Odpovědět
 113. Nettbutikk Nike Jogging Lys Blå Lakk Clearwater Air Max 1 Dame

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Odpovědět
 114. Low-cost Running

  Most of what you assert happens to be supprisingly precise and that makes me ponder the reason why I had not looked at this with this light previously. Your piece really did switch the light on for me personally as far as this specific topic goes. Nonetheless at this time there is one position I am not necessarily too comfy with and whilst I try to reconcile that with the actual central theme of your issue, allow me see exactly what the rest of your readers have to say.Nicely done.

  Odpovědět
 115. Jeremiah

  The pine providers include trimming of trees to be sure that divisions that are useless are removed to protest the home along with its people .

  Odpovědět
 116. Des performances fiables Noir

  Admiring the dedication you put into your website and detailed information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Odpovědět
 117. Commercio all\'ingrosso New Balance Nero Jogging 608 Uomo

  Hey I am so excited I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.

  Odpovědět
 118. Low cost Mens

  I really like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve you guys to blogroll.

  Odpovědět
 119. Magasinez les généreux Adidas Blanc Training

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same area of interest as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!

  Odpovědět
 120. Precio moderado New Balance Verde Blanco Hombres 574 Entrenadores

  I do love the manner in which you have presented this difficulty plus it really does provide us a lot of fodder for consideration. Nonetheless, because of what I have experienced, I really wish when the actual comments stack on that individuals continue to be on point and in no way embark on a soap box associated with some other news du jour. Anyway, thank you for this excellent piece and although I do not necessarily agree with it in totality, I value your point of view.

  Odpovědět
 121. Günstig kaufen Herren

  Good day I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don韙 have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb job.

  Odpovědět
 122. J.

  Dalo by se rozepsat tolik dalších kapitol :) Jediné, co se mi nelíbí je typická heroizace hrdiny, který je bez vady, ale proč ne?

  Odpovědět

Leave a Reply

Your email address will not be published.